Elektrifikácia v doprave je v prostredí po koronakríze príležitosťou pre naše životné prostredie a rozvoj domácich inovácií

Toto stanovisko poskytuje pohľad Slovenskej asociácie pre elektromobilitu na možnosti, ako podporiť elektrifikáciu dopravy a s ňou súvisiace inovácie vytvárané na Slovensku

  • Klimatická zmena je zo strednodobého hľadiska ešte väčšou hrozbou ako pandémia, aj keď má inú mieru vnímania urgencie. Pandémiu je možné po určitom (relatívne krátkom) čase potlačiť, zmenená klíma však s nami zostane minimálne niekoľko desaťročí. Z pohľadu škôd na ekonomike bude pritom oproti pandémii absolútne devastačnou.
  • Okamžitou prioritou dnes je boj s pandémiou a jej ekonomickými dôsledkami, avšak tento ciel by nemal byť zámienkou k znižovaniu alebo odďaľovaniu dosahovania strednodobých a dlhodobých cieľov prechodu na zelenú ekonomiku.
  • Je potrebné veľmi pozorne sledovať štúdie o tom, že jedným z rizikových faktorov pri rýchlom šírení vírusu je znečistenie ovzdušia. Ak sa tieto závery vierohodne potvrdia, mali by sa dostatočne zohľadniť pri formovaní hospodárskej politiky v Európe aj u nás.
  • Nadchádzajúca reštrukturalizácia vo viacerých odvetviach nášho hospodárstva musí byť naopak vnímaná ako prežitosť pre dosiahnutie týchto cieľov. Dôležitou prioritou musí byť podpora domácich inovácií.
  • Automobilový priemysel ale aj celkovo mobilita má dnes jasný trend smerom ku stratégii CASE (connected-autonomous-shared-electric). Nasvedčujú tomu stámilióny EUR, ktoré boli už investované takmer všetkými výrobcami resp. naplánované na najbližších niekoľko rokov.

 

Priority pre hospodársky rozvoj s ohľadom na elektromobilitu a automobilový priemysel

Európske ciele v oblasti klímy pre automobilový priemysel sa nesmú meniť

Najdôležitejším faktorom rozvoja elektromobility ale aj najväčším obmedzením je dnes dostupnosť elektrických automobilov v dostatočnej variabilite (rôzne modely) a množstve. Dopyt zo stany spotrebiteľov je veľký (na vozidlá sa pred krízou čakalo mnoho mesiacov). Je samozrejme potrebný ďalší rozvoj nabíjacej infraštruktúry, avšak aktuálny stav na Slovensku v tejto oblasti už určite nie je prekážkou celkového rozvoja elektromobility. Nedostatok elektromobilov na cestách je zďaleka najväčším problémom elektromobility v krajinách CEE.

Pozíciou Slovenska na úrovni EÚ v téme prípadnej pomoci automobilkám (bailout) by malo byť trvanie na plnení záväzkov v oblasti ochrany zdravia a klímy. Z pohľadu Slovenka sú takéto záväzky automobiliek vzhľadom na vyspelosť automobilového priemyslu obrovskou príležitosťou.

Rovnako by sme sa mali pridať na úrovni EÚ ku severským krajinám (Dánsko, Holandsko a iné), ktoré požadujú pri alokovaní budúceho európskeho fondu smerovaného na obnovu ekonomík prísne zohľadňovať ciele zamerané na ochranu klímy a na plán Green Deal.

Slovensko musí konečne začať poctivo podporovať domáce inovácie

Všetky automobilky majú na Slovensku najmodernejšiu výrobu a máme veľmi pružnú pracovnú silu. Z tohto pohľadu je slovenský automobilový priemysel (v porovnaní s inými krajinami) pripravený benefitovať z rýchleho prechodu na moderné technológie. Je však absolútne nevyhnutné začať poctivo podporovať domáce inovácie a pridanú hodnotu v automobilovom priemysle a mobilite. Napriek prítomnosti moderných fabrík máme iba zopár R&D centier, a to aj napriek tomu, že automobilový priemysel je v politikách definovaný ako priorita ekonomiky. Okrem štandardného zaostávania za inováciami zo západnej Európy nás v tejto oblasti predbehli už aj susedia z V4. Jedným z vhodných nástrojov je aj národný Mobility Lab, ktorý by bol zameraný na nové trendy a technológie automobilového priemyslu.

 

Slovensko potrebuje umožniť inovácie v mobilite v synergii s energetikou

Elektromobilita je veľmi úzko prepojená s energetikou a elektrické autá predstavujú obrovskú príležitosť ako efektívne podporiť stabilitu a bezpečnosť energetickej sústavy. Pri správnom nastavení sa stanú elektrické autá pre novú energetiku veľkým prínosom, ktorý vysoko prevýši náklady spojené s budovaním nabíjacej infraštruktúry. Navyše, batérie v elektromobiloch nie je potrebné obstarávať špeciálne pre energetiku, takže v kombinácii s ich primárnym využitím (mobilita) dosiahnu oveľa vyššiu efektivitu (vyššia utilizácia).

Veľkou prekážkou rozvoja elektromobility a nabíjacej infraštruktúry je zlé nastavenie taríf v energetike, ktoré nie je prispôsobené špecifickosti nabíjania. Problémom sú najmä vysoké fixné poplatky[1].

→ Rýchlym riešením je zavedenie jednozložkovej tarify pre nabíjanie podobne ako je to v ČR. Variabilná zložka je v nej podstatne vyššia, avšak neplatí sa fixná tarifa.

→ Do konca roka 2020 je však v zmysle novej platnej legislatívy EÚ[2] potrebné umožniť zavedenie zmlúv s dynamickou cenou elektriny. Okrem povinnosti transponovania práva EÚ je takáto tarifa nevyhnutná pre inovatívne využitie elektromobilov pre potreby energetiky ako aj pre integráciu „prosumers“ a pre otvorenie trhu s flexibilitou.

→  Už v priebehu tohto roka je potrebné zabezpečiť súlad aj s ďalšími ustanoveniami spomínanej Smernice ako aj Nariadenia EÚ 2019/943 o vnútornom trhu s elektrinou, ktoré umožnia nové inovácie aj v oblasti elektromobility. Sem patrí zavedenie nových trhových pravidiel ako je napr.:

  • otvorený a nediskriminačný prístup nových technológií a riešení na trh vr. skladovania energie a riadenia odberu s cieľom napĺňať potreby trhu (Demand Side Management)
  • umožnenie riadenia odberu prostredníctvom agregácie ako aj umožnenie nákupu a predaja elektroenergetických služieb vr. práva nezávislého agregátora vstúpiť na trh
  • zabezpečenie účinnej nediskriminácie (nových) účastníkov vyrovnávacieho trhu a akceptovanie rozličných technických možností účastníkov vr. uskladnenia energie a riadenia odberu

 

 

O Slovenskej asociácii pre elektromobilitu (SEVA)

Slovenská asociácia pre elektromobilitu bola založená v roku 2012 s cieľom zastupovať a podporovať rozvoj dopravy a dopravnej infraštruktúry pre osobné i úžitkové elektrické vozidlá na Slovensku. Zakladajúce spoločnosti viedla k založeniu asociácie potreba vytvorenia efektívnej platformy pre komunikáciu a spoluprácu medzi verejnou správou, vzdelávacími inštitúciami, podnikateľskými subjektmi a zahraničnými partnermi. Za úlohu si SEVA kladie iniciovať a podieľať sa na príprave zásadných materiálov, legislatívy a projektov v záujme rozvoja elektromobility.

 

Kontakt:             

Patrik Križanský, riaditeľ

0915 695 617, krizansky@seva.sk

www.seva.sk

[1] MRK na VN strane je až 6 EUR/kW/mesiac, čo je až 132 EUR/mesiac pre jednu 22KW AC nabíjačku. Samozrejme, jednu nabíjačku možno pripojiť aj do NN z výrazne nižšími nákladmi, avšak v prípade verejných alebo poloverejných nabíjačiek treba uvažovať so súbormi aspoň niekoľkých na jednom mieste, kde už NN kapacita chýba.

[2] Smernica EU o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou v rámci nového energetického balíčka Clean Energy for all Europeans

Používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. View more
Cookies settings
Súhlasím
Odmietnuť
Nastavenia cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Text
Save settings
Cookies settings